កម្រងវីឌីអូ

សំណល់ប្លាស្ទិកមិនងាយរលាយ ផលិតដោយ: The EXO Foundation Cambodian waste management project បង្ហោះដោយ: christine Jacquemin

គោលការណ៍ណែនាំ​ស្ដីពីសាលាមេត្រីបរិស្ថាននៅកម្ពុជា

ភូមិស្អាត គ្មានសំណល់ប្លាស្ទិក