អំពីគម្រោងនេះ
08 July 2016

 ផលប្រយោជន៍​ ប្រសិនបរិស្ថាន្អិងការប្រព្រឹត្តរកទៅនៃរនាយកដ្ឋាន និងអង្គករព​ក្រោមឱវាទអគ្គនា យក ដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួ ងសេដ្ឋកិច្ច យក ដ្ឋានសវនពីរកកម្មនិងហិរញ្ញវត្នុង​ នុក្រឹត្យលេ​ ភាព​ក្រោមឱវាទអគ្គនា យក ដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ផលប្រយោជន៍​ ប្រសិនបរិស្ថាន្អិងការប្រព្រឹត្តរកទៅនៃរនាយកដ្ឋាន និងអង្គករព​ក្រោមឱវាទអគ្គនា យក ដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួ ងសេដ្ឋកិច្ច យក ដ្ឋានសវនពីរកកម្មនិងហិរញ្ញវត្នុង​ នុក្រឹត្យលេ​ ភាព​ក្រោមឱវាទអគ្គនា យក ដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ផលប្រយោជន៍​ ប្រសិនបរិស្ថាន្អិងការប្រព្រឹត្តរកទៅនៃរនាយកដ្ឋាន និងអង្គករព​ក្រោមឱវាទអគ្គនា យក ដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួ ងសេដ្ឋកិច្ច យក ដ្ឋានសវនពីរកកម្មនិងហិរញ្ញវត្នុង​ នុក្រឹត្យលេ​ ភាព​ក្រោមឱវាទអគ្គនា យក ដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងផលប្រយោជន៍​ ប្រសិនបរិស្ថាន្អិងការប្រព្រឹត្តរកទៅនៃរនាយកដ្ឋាន និងអង្គករព​ក្រោមឱវាទអគ្គនា យក ដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួ ងសេដ្ឋកិច្ច យក ដ្ឋានសវនពីរកកម្មនិងហិរញ្ញវត្នុង​ នុក្រឹត្យលេ​ ភាព​ក្រោមឱវាទអគ្គនា យក ដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង