ដំំណើរទស្សនៈកិច្ច់លោកស្រី កាមេឡា សេនទីណូ (Carmela CENTENO) មន្រ្តីអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឧស្សាហកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មសហប្រជាជាតិ (UNIDO)
28 February 2019

កាលពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ លោកស្រី កាមេឡា សេនទីណូ (Camela CENTENO) មន្ត្រីអភវឌ្ឍផ្នែកឧស្សាហកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រជាជាតិ (UNIDO) បានធ្វើទស្សនៈកិច្ចទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង អមដោយក្រុមការងារក្រសួងបរិស្ថាន។ ទសស្សនៈកិច្ចនេះមានគោលបំណងសិក្សាពីវឌ្ឍនភាពគម្រោង «បច្ចេកទេសដ៏ប្រសើរដែលអាចរកបាន (BAT) និងការប្រតិបត្តិបរិស្ថានដ៏ល្អប្រសើរ (BEP) ចំពោះសកម្មភាពដុតតាមទីវាល ដើម្បីឆ្លើយតបតាមអនុសញ្ញាស្តុកខុមស្តីពី សារធាតុបំពុលសរិរាង្គមិនងាយបំបែកធាតុ (POPs)» នៅកម្ពុជា។

ក្នុកំឡុងពេលដំណើទស្សនៈកិច្ចនេះផងដែរ លោកស្រី កាមេឡា សេនទីណូ (Camela CENTENO) និងក្រុមការងារក្រសួងបរិស្ថាន បានជួបពិភាក្សាជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៊ុត គឹមស៊ាន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអំពីកិច្ចសហការអនុវត្តយុទ្ធនាការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានស្តីពី «ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការចោលសំណល់/សំរាមចំពោះសុខភាព និងបរិស្ថាន» និងការបំពាក់បរិក្ខារកែច្នៃសំរាមនៅតីលានចាក់សំរាម ខេត្តបាត់ដំបង។ ក្រុមការងារក៏បានទស្សនៈកិច្ចនៅទីលានចាក់សំរាមខេត្តបាត់ដំបងផងដែរ។


អត្ថបទដែលទាក់ទង

28 March 2019
 ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តបាត់ដំបង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន បរិស្ថាន  សហការជាមួយអង្គការ UNIDO បាន រៀបចំយុទ្ធនាការ អប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានក្រោមប្រធានបទស្តីពី "ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពី ការចោលសំរាមសំណល់រឹង ចំពោះសុខភាព នឹងបរិស្ថាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សំអាង អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងបរិស្ថាន...

25 March 2019
 នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ​ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ក្រោមគម្រោងផ្សព្វផ្សាយស្តីពី បច្ចេកទេសដ៏ប្រសើរដែលអាចរកបាន (BAT) និងការប្រតិបត្តិដ៍ប្រសើរ (BEP) របស់អង្គការ UNIDO...

25 March 2019
 នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ​ឆ្នាំ២០១៩នៅអនុវិទ្យាល័យដំរីស ខេត្តបាត់ដំបង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ជាមួយ​គម្រោង​ផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី​ បច្ចេកទេស​ដ៏ប្រសើ​រដែ​ល​អាច​រកបាន​ (BAT) និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​បរិស្ថាន​ដ៏​ប្រសើរ​ (BEP)​ចំពោះ​សកម្មភាព​ដុត​តាម​ទីវាល​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​តាម​ អនុសញ្ញាស្ដុក​ខុម​ស្ដីពី​សារធាតុ​ពុល​សរីរាង្គ​មិន​ងាយ​បំបែក​ធាតុ (POPs)...